پایان  وعده های نا فرجام پتروشیمی اردبیل ؟؟

معاون استاندار اردبیل :

روند پیشرفت این طرح را رصد کرده و با تمام توان از آن حمایت میکنیم .

حسین زاده ، معاون اقتصادی استانداری اردبیل :طی صورتجلسه ای که به امضای اینجانب و سرمایه گذار محترم رسید مقرر شد پتروشیمی اردبیل در فاز اول با ایجاد  ۱۰خط کمپوند تولید مواد پلیمری و ایجاد  ۱۲۰ فرصت اشتغال اقدام نماید .

حسین زاده مزیت سرمایه گذار پتروشیمی اردبیل را مشارکت داشتن وی در بازار عرضه مواد پتروشیمی دانست .