پروژه تولید هگزامین و رزین :

پس از تولید و راه اندازی دو خط در سال جاری ( 1399 ) سایر خطو ( 5 خط تولید ) در مدت زمان شش ماه از شروع تولید تکمیل و احداث شده و 100000 تن به تولید فرمالین اضافه خواهد شد. از فرمالین تولیدی محصولات هگزامین و رزین تولید میگردد.

فرمالین تولیدی پتروشیمی اردبیل 160.000 تن

( فاز دوم)
60000 تن فرمالین

20.000 رزین

10.000 هگزامین

( فاز اول )
60000 تن فرمالین

20.000
پارافرمالدئید