اقدامات انجام شده در خصوص پروژه تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی ( GTPP )

ین طرح شامل 4 واحد تولید متانول از گاز طبیعی، تولید اولفین از متانول، تولید گریدهای مختلف پلی پروپیلن و پلی اتیلن از اولفین تولیدی ( به ترتیب از پروپیلن و اتیلن ) میباشد. طرح تولید گریدهای مختلف محصوالت پلیمری از گاز طبیعی با ظرفیت تولید 630 هزار تن محصوالت پلیمری شامل 400 هزار تن پلی پروپیلن و 230 هزار تن پلی اتیلن. در این طرح، بیش از 30 هزار تن محصوالت جانبی شامل LPG و ترکیبات هیدروکربنی که خود از ارزش افزوده باالیی برخوردارند نیز تولید میگردد. خوراک این طرح، گاز طبیعی به مقدار یک میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون متر مکعب در سال میباشد. کل یوتیلیتی مورد نیاز مجتمع نیز در داخل مجتمع تولید میگردد و صرفا آب خام به مقدار 1500 متر مکعب بر ساعت دریافت میگردد.
– تمدید موافقت اصولی اولیه اجرایی ( مصوبه خوراک و سوخت ) طرح تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی در حال انجام است و مطالعات فنی و اقتصادی طرح MTO توسط امور بررسی و برآورد طرحهای صنایع ملی پتروشیمی تائید گردیده است.
– مذاکره با شرکتهای صاحب دانش فنی مختلف دارای دانش تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی از جمله UOP و WISON و تاپسو انجام شده است. – قرارداد مهندسی و مشاوره برای معرفی دانش فنی و فاینانسور با شرکت بینالمللی تکینت ایتالیا به مبلغ 34 میلیون یورو منعقد شده است– تهیه مشاوره BEDP جهت واحدهای فرآیند – و در حال بروز رسانی مجوزها و مذاکره با موسسات تامین مالی و شرکتهای ارایه دهنده تکنولوژی میباشیم. – انجام مطالعات مهندسی درخصوص مکانیابی مناسب برای اجرای پروژه در شهرستان نمین. – مذاکرات خرید زمین محل اجرای پروژه از طریق عوامل محلی.

مشخصات طرح :

  • خوراک مورد نیاز            1770 میلیون متر مکعب در سال ( روزانه 33/5 میلیون متر مکعب )
  •  آب مورد نیاز               11 میلیون متر مکعب در سال
  •  برق مورد نیاز              282 هز ار کیلو وات
  •  زمین مورد نیاز             600 هزار متر مربع
  •  مدت اجرای طرح           48 ماه پس ار عقد قرارداد خرید دانش فنی و تجهیزات
  •  نیروی انسانی مورد نیاز  700 نفر