شرکت پتروشیمی اردبیل

تاريخچه و مشخصات شرکت پتروشیمی اردبیل

بر اساس صورتجلسه مورخ 26/5/1385 هیأت محترم دولت وقت “صدور مجوزهای الزم و پشتیبانی و تأمین تسهیالت ارزی برای راه
اندازی واحد پتروشیمی کود اوره و آمونیاک اردبیل از محل صندوق ذخیره ارزی توسط پتروشیمی شازند اراک” مصوب گردید که
شرکت پتروشیمی اردبیل )سهامی خاص( در تاریخ 28/11/1385 تأسیس و تحت شماره 6458 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت
صنعتی اردبیل با موضوع تولید محصوالت پتروشیمی ) اوره و آمونیاک( به ثبت رسید و پس از آن اقدامات اولیه جهت راه اندازی یک
واحد تولید کود اوره با ظرفیت 300 هزار تن در سال شروع که با توجه به طوالنی شدن زمان اجرای پروژه و از دست دادن بازار و توجیه
اقتصادی طرح مذکور. در سفر استانی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر روحانی طی جلسهای که در تاریخ
9/3/94 با حضور معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و استاندار اردبیل و نمایندگان وزارتخانه های مختلف برگزار گردید با توجه به
بررسیهای فنی و اقتصادی و امکان سنجی انجام شده در خصوص تغییر طرح اوره و آمونیاک به تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی به
جهت ارزش افزوده و اشتغال زایی بیشتر تاکید، که پس از بررسی فنی، اقتصادی و طرح توجیهی در جلسه ای با حضور وزیر محترم
نفت ایشان نیز حمایت همه جانبه خود را از طرح پیشنهادی اعالم نمودند و مقرر گردید یک واحد تولید پلی پرو پیلن با ظرفیت 500
هزار تن از گاز طبیعی احداث گردد. در تاریخ 17/3/96 سهام شرکت پتروشیمی اردبیل به بخش خصوصی واگذار گردید، با اخذ مجوز
شهرک صنعتی پتروشیمی اردبیل، نسبت به راهاندازی واحدهای پایین دستی پتروشیمی که با حجم سرمایهگذاری کمتر نسبت به طرح
اصلی اشتغال و ارزش افزوده خوبی ایجاد میکند، اقدام گردید. طرحهای فوق به سرعت در حال تکمیل و راهاندازی است که در ادامه
مختصری در این مورد بیان خواهد شد.

درباره تاریخچه و مشخصات پتروشیمی اردبیل بیشتر بدانیم

تاریخچه پتروشیمی اردبیل

موقعیت جغرافیايی مجتمع:

استان اردبیل از شمال با جمهوری آذربایجان همسایه بوده و نزدیک به 5/282 کیلومتر مرز مشترک آبی و خاکی با اینن کشنور دا رد. از
قسمت شرقی با استان گیالن، از جنوب با استان زنجان و از غرب با استان آذربایجان شرقی هنم جنوار اسنت. اسنتان اردبینل از ننواحی
سردسیر کوهستانی محسوب میشود. بطور متوسط میزان بارندگی بین 250تنا 600 میلنی متنر در سنال منی باشند. بنر اسناس آخنرین
تصمیمات کشوری استان اردبیل با وسعتی معادل 17951 کیلومتر مربع، حدود 09/1 درصد از مساحت کل کشور را به خنود اختصناص
میدهد.
مجتمع پتروشیمی اردبیل در کیلومتر 17 جاده اردبیل به خلخال، واقع در شهر هیر روستای نوشهر و به مساحتی بالغ بنر 60 هکتنار در
حال احداث میباشد.

سرمايه شرکت:

شرکت با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال منقسم به 20 میلیون سهم عادی 1000 ریالی به ثبت رسید. در مجمع عمومی فوقالعاده مورخ
30/5/87 افزایش سرمایه شرکت به میزان 290میلیارد ریال تصویب و در اختیار هیات مدیره گذاشته شده تا به دفعات تحقق پذیرد که
نوبت اول آن در بیست و هشتمین جلسه هیأت مدیره در تاریخ 26/12/87 و به میزان 50 %افزایش مصوب، مورد تصویب هیات مدیره
قرارگرفت و براساس آن سرمایه شرکت از 20 میلیارد ریال به 155 میلیارد ریال رسید. در نوبت دوم سرمایه شرکت از 155 میلیارد
ریال به 180 میلیارد ریال افزایش یافت و در تاریخ 23/11/90 به ثبت رسید. در نوبت سوم افزایش سرمایه از 180 میلیارد ریال افزایش
یافت و سرمایه شرکت در حال حاضر 3700 میلیارد ریال منقسم به 680.2میلیون سهم عادی 1000 ریالی پرداخت شده میباشد.

چند کلمه از رئیس هیات مدیره

در کشور ایران به دلیل فراوانی منابع گاز و پس از بهره‌برداری از پارس جنوبی تبدیل گاز به مواد شیمیایی مورد توجه قرار گرفت. در حال حاضر 5 واحد متانول با ظرفیت 5 میلیون تن و 12 طرح متانول با ظرفیت 19 میلیون تن در دست اجرا است. با توجه به کثرت مجوزهای صادر شده برای توسعه واحدهای متانول که حدود 20 میلیون تن در سال است که علاوه بر اینکه این حجم متانول بازار را آشفته می‌کند، از طرفی نیاز به 60 میلیون متر مکعب گاز دارد. با توجه به قیمت گاز صادراتی توسعه واحد متانول به عنوان محصول نهایی به نفع منافع ملی نمی‌باشد.

بهرام شهسواری

رئیس هیئت مدیره پتروشیمی اردبیل

چرا شرکت پتروشیمی اردبیل را انتخاب کنید؟

تبدیل تهدید به فرصت (استفاده از متانول مازاد):

با توجه به تولید مازاد متانول در کشور، احداث واحد فرمالین با ظرفیت 160.000 تن در سال می‌‌تواند ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شده در کشور را سود ده نموده و با تولید محصولات با ارزش افزوده بالا اشتغال ایجاد نماید.

تولید مواد پتروشیمی زیست تجدیدپذیر:

با توجه به تولید فرمالین در صنایع پتروشیمی اردبیل، تصمیم به تولید محصولات پتروشیمی زیست تجدیدپذیر از بوتان دیول (BDO) گرفته شده است. این مهم، پتروشیمی اردبیل را تبدیل به پتروشیمی سبز خواهد نمود.

صادرات

محصولات پایین دست فرمالین اعم از بوتان دیول، THF، PBT، PBAT، PU و … محصولات با ارزش افزوده بالا و جهت صادرات با ارز آوری ویژه در نظر گرفته شده است.

ارزآوری صادرات محصولات پتروشیمی:

پتروشیمی اربیل با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک علاوه بر تامین نیاز داخلی، نسبت به صادرات و رفع نیاز ارزش کشور و ایجاد اشتغال و تولید پایدار در استان اردبیل اقدام خواهد نمود.

تصاویر شرکت پتروشیمی اردبیل

مشتریان شرکت