اعضای هیئت مدیره

بهرام شهسواری

رئیس هیئت مدیره پتروشیمی اردبیل   shahsavari@ardabilpc.com

محمد میابی

نایب رئیس هیئت مدیره پتروشیمی اردبیل   miabi@ardabilpc.com

حمیدرضا اسلام

عضو هیئت مدیره پتروشیمی اردبیل   eslam@ardabilpc.com

کامبیز عباسی

عضو هیئت مدیره پتروشیمی اردبیل   abbasi@ardabilpc.com

جلال الدین آسپار

مدیر عامل پتروشیمی اردبیل   aspar@ardabilpc.com

اعضای هیئت مدیره:

 

 بهرام شهسواری                                     رئیس هیئت مدیره

 محمد میابی                                        نایب رئیس هیئت مدیره

 حمیدرضا اسلام                                    عضو هیئت مدیره

 کامبیز عباسی                                       عضو هیئت مدیره

 وحید جوادزاده                                     عضو هیئت مدیره

 جلال الدین آسپار                                   مدیر عامل