مجوز های اخذ شده:

  • تأمین خوراک (گاز طبیعی) :

طبق مصوبه شماره ۶۳۳۸۹/۳۵۷۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱ هیأت محترم دولت تامین گاز مورد نیاز طرح اولیه بر عهده وزارت نفت گذاشته شد، با پیگیری مداوم در تیر ماه سال ۱۳۸۷ قرارداد تامین و انتقال گاز به محل مجتمع با شرکت گاز استان اردبیل منعقد گردید ومطابق ماده ۱۷ این قرارداد به مدت ۲۵ سال منعقد و  پیش پرداخت عملیاتی قرار داد  به شرکت ملی گاز استان اردبیل پرداخت شده است.

 

      با تغییر طرح از اوره و آمونیاک به پلی پروپیلن اقدامات مجدد جهت دریافت مجوز انجام و در نهایت موافقت اصولی اجرایی اولیه طرح به میزان ۳۲/۵ میلیون متر مکعب در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ اخذ گردید.

 

  • تأمین آب

قرارداد تامین آب مورد نیاز طرح در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ با شرکت آب منطقه ای استان با واریز پیش پرداخت در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ قرارداد منعقده عملیاتی گردید.

 

  • مجوز وزارت نفت در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ به شماره ۵۸۷۱/ب م

(موافقت اصولی اولیه اجرای طرح مبنی بر احداث مجتمع تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ به شماره ۶۰۱۳۳۸/م ب  از وزارت نفت اخذ گردید.)

 

  • جواز تاسیس از وزارت صنایع و معدن و تجارت در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۷ به شماره ۱۲۵/۸۹۲۱/۳۵ .  دانلود مجوز

 

( جواز تاسیس  در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۴ به شماره ۲۱۹۵/۱۲۵ جهت طرح جدید پلی پروپیلن اخذ گردید.) 

  • مجوز اداره محیط زیست طرح پتروشیمی اردبیل در تاریخ ۸۷/۳/۲۲، به شماره ۶۰۸۴/۶۰۵۰/۱۴ اخذ شده است.دانلود مجوز
  • مجوز تغییر موضوع بشماره ۵۸۱/۹۴/ص مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ از اوره و آمونیاک به متانول و پروپیلن و پلیمرها نیز دریافت شده است.