شرکتهای زیر مجموعه

شرکتهای زیر مجموعه پتروشیمی اردبیل

شهرکهای صنعتی پتروشیمی اردبیل

شهرکهای صنعتی پتروشیمی اردبیل

ادامه مطلب

شرکت تولیدی پلیمر پتروشیمی اردبیل

شرکت تولیدی پلیمر پتروشیمی اردبیل

ادامه مطلب

شرکت بازرگانی پتروشیمی اردبیل

شرکت بازرگانی پتروشیمی اردبیل

ادامه مطلب

شرکت فنی مهندسی پتروشیمی اردبیل

شرکت فنی مهندسی پتروشیمی اردبیل

ادامه مطلب

باشگاه فرهنگی،ورزشی،اقتصادی پتروشیمی اردبیل

باشگاه فرهنگی،ورزشی،اقتصادی پتروشیمی اردبیل

ادامه مطلب