اخذ استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO
اخذ استاندارد ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ISO
اخذ استاندارد ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS
اخذ استاندارد   MS HSE
اخذ استاندارد ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰ ISO/TS
اخذ استاندارد ۵۰۰۱:۲۰۱۱ ISO