پروژه تولید فرمالین و پارافرمالدئید:

در راستای تولید 160000 تن فرمالین، 7 خط تولید فرمالین خریداری شده است. تا انتهای سال جاری ( 1400 ) دو خط تولید در آبان ماه با ظرفیت 60000 تن فرمالین راهاندازی میگردد. از فرمالین تولیدی در این فاز به میزان 20000 تن پارافرمالدئید در پایین دست این بخش تولید میگردد. پارافرمالدئید تولیدی، محصول جامد فرمالین بوده و ضمن ایجاد ارزش افزوده، مشکالت حمل را نداشته و قابلیت صدور به بازارهای صادراتی منطقه اعم از ترکیه، آذربایجان و … را دارا میباشد. در این مرحله با توجه به سود فروش محصول فرمالین تولیدی و محصول پارافرمالدئید تولیدی، قابلیت کسب درآمد و تکمیل پنج خط باقی مانده از 7 خط تولیدی به وجود خواهد آمد.
جهت تحقق این هدف گذاری در سال 1400 نیازمند به 5/1 میلیون یورو پرداخت جهت تسویه حساب های پرداختی از بابت مابقی تجهیزات درحال ساخت و همچنین مبلغ 5/1 میلیون یورو جهت خرید Instrument و تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق و همچنین یک میلیون یورو جهت انجام کارهای ساختمانی و اجرایی سازه های فلزی مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی این واحد می باشد.

فرمالین تولیدی پتروشیمی اردبیل 160.000 تن

( فاز اول )
60000 تن فرمالین

20.000
پارافرمالدئید