پروژه تولید پلیمرهای زیست تجدیدپذیر:

از اهداف والای پتروشیمی اردبیل تولید محصولات فناورانه دوستدار محیط زیست ( تجدید پذیر ) و تبدیل شدن به یک پتروشیمی سبز میباشد. لذا در این راستا با توجه به تولید مازاد متانول در کشور فرآیند تولید فرمالین و محصولات پلیمری با ارزش افزوده اقتصادی و دوستدار محیط زیست را در سایت شماره 1 در اهداف خود قرارداده است. در این راستا هیات مدیره برنامه مصوب پنج ساله پیش رو را تصویب نموده تا گام به گام در راستای تولید محصولات زیست فناورانه تجدید پذیر حرکت نماید.
پتروشیمی سبز و صادرات محور از اهداف عالی پتروشیمی اردبیل میباشد. در این راستا برنامه افق پنج ساله شرکت مطابق گام های ذیل میباشد. برنامه زمانبندی و ظرفیت عملیاتی تولید فرمالین فازهای مجموعه پتروشیمی اردبیل به میزان 160000 تن فرمالین مطابق با جدول ذیل میباشد.
از فرمالین پایه پتروشیمی محصولات پارافرمالدئید، بوتان دی ال ( BDO ) ، هگزامین و رزین تولید میگردد. میزان تخصیصی هر یک از محصولات فوق و محصولات تولیدی مطابق جدول ذیل میباشد :

فرمالین تولیدی پتروشیمی اردبیل 160.000 تن                                                                                      کل ظرفیت فرمالین

40000 تن فرمالین

25.000
بوتان دیول ( BDO )

20000 تن فرمالین

20.000
رزین

40000 تن فرمالین

10.000
هگزامین

60000 تن فرمالین

20.000
پارافرمالدئید

تفکیک ظرفیت فرمالین

تفکیک محصولات پایین
دست فرمالین ( تن )