پروژه تکمیل محصولات پايین دست بوتان دی ال:

استراتژی پتروشیمی اردبیل تولید محصولات خاص با ارزش افزوده مناسب بر اساس فرمالین تولیدی این شرکت است. لذا تولید فرمالین و فروش آن مد نظر نبوده و مسیر سازمان بر اساس ارزش افزوده محصوالت پایین دست تولیدی از بوتان دیول حاصل خواهد گشت.

فرمالین تولیدی پتروشیمی اردبیل 160.000 تن

( فاز چهارم)

محصوالت پایین دست
بوتان دیول ( BDO )

( فاز سوم)
40000 تن فرمالین

25.000
بوتان دیول ( BDO )

( فاز دوم)
60000 تن فرمالین

20.000 رزین

10.000 هگزامین

( فاز اول )
60000 تن فرمالین

20.000
پارافرمالدئید