بهرام شهسواری

رئیس هیئت مدیره

                                                                                                                                                                                                              .

تماس 021-26133437

shahsavari@ardabilpc.com

جلال الدین آسپار

مدیرعامل

                                                                                                                                                                                                                      .

تماس 021-26133437

aspar@ardabilpc.com

محمد رضا حاج غلامی

عضوهیئت مدیره

                                                                                                                                                                                                            .

تماس 021-26133437

hajgholami@ardabilpc.com