بازدید عتباتی از پتروشیمی اردبیل4

بازدید رئیس کل دادگستری اردبیل از شهرک صنعتی غیر دولتی پتروشیمی اردبیل

انتقادات تند نماینده پارس آباد از عملکرد صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای ما ننگ است که یک سرمایه‌گذار برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری گرفتار بروکراسی‌های زائد شده و به نوعی این بروکراسی زائد او را به زانو درآورده و اسباب نارضایتی او شود پتروشیمی اردبیل مدتهای مدید است دستگاههای فرمالین را از…

ادامه مطلب

تولید زیست محور BDO

نوسان قیمت در مواد خام مبتنی بر سوخت‌هاي فسیلی و افزایش تمرکز بر تکنولوژي‌هایی که ردپاي کربن را کاهش می‌دهد، فرصتی ایجاد کرده که تکنولوژي زیست محور جدیدي براي تولید کالاهایی مانند BDO گسترش یابد. در حال حاضر، بیشترین ظرفیت BDO به کار گرفته شده بر اساس مشتقات سوخت‌هاي فسیلی استیلن و اندرید مالیک است.…

ادامه مطلب