تولید زیست محور BDO

نوسان قیمت در مواد خام مبتنی بر سوخت‌هاي فسیلی و افزایش تمرکز بر تکنولوژي‌هایی که ردپاي کربن را کاهش می‌دهد، فرصتی ایجاد کرده که تکنولوژي زیست محور جدیدي براي تولید کالاهایی مانند BDO گسترش یابد. در حال حاضر، بیشترین ظرفیت BDO به کار گرفته شده بر اساس مشتقات سوخت‌هاي فسیلی استیلن و اندرید مالیک است.…

ادامه مطلب