پتروشیمی اردبیل

با ما هوشمندانه سرمایه گذاری کنید

شرکت پتروشیمی اردبیل بابه کارگیری آخرین تکنولوژی جهانی تولید پلیمر با تکیه بر سرمایه های فنی، توانمندی انسانی در آستانه ورود به بورس اوراق بهادار ایران آماده همکاری و مشارکت با سرمایه گذاران صنعت نفت و گاز می باشد .

با ما تماس بگیرید

پتروشیمی اردبیل

با ما ایمن سرمایه گذاری کنید

شرکت پتروشیمی اردبیل بابه کارگیری آخرین تکنولوژی جهانی تولید پلیمراز گاز طبیعی با تکیه بر سرمایه های فنی، توانمندی انسانی و توانمندی های شرکت های صنعتی ایرانی فعالیت می کند.

با ما تماس بگیرید

با ما کلید سرمایه گذاری در دستان شماست

با ما پولتان را به کار بگمارید

شرکت پتروشیمی اردبیل بابه کارگیری آخرین تکنولوژی جهانی تولید پلیمراز گاز طبیعی با تکیه بر سرمایه های فنی، توانمندی انسانی و توانمندی های شرکت های صنعتی ایرانی فعالیت می کند.

با ما تماس بگیرید

پتروشیمی اردبیل پتروشیمی سبز

برای سرمایه گذاری در پتروشیمی اردبیل با ما تماس بگیرید