Bahram Shahsavari

Chairman of the Board and CEO Managing Director
Phone Number: 26133437-021
Email: SHAHSAVARI@ARDABILPC.COM

Jalaledin Aspar

Managing Director and Vice
Phone Number: 26133437-021
Email: ASPAR@ARDABILPC.COM

hasan ahmadi

Board of Directors
Phone Number : 26133437-021
Email: HAHMADI@ARDABILPC.COM